نمايش اخبار

آژانس مسافرتي مارال با عقد قرارداد در تاريخ 10 مرداد 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.

شركت خدمات گردشگري مارال با عقد قرارداد در تاريخ 10 مرداد 1396 فرايند هاي مديريتي خود را تحت پوشش سامانه اكسين برد.

شركت خدمات گردشگري مارال با عقد قرارداد در تاريخ 10 مرداد 1396 فرايند هاي مديريتي و عملياتيخود را تحت پوشش سامانه اكسين برد.

شركت مارال با برگزاري تعداد زيادي تور براي نقاط گوناگون جهان و با جابه جايي هزاران مسافر هر ساله، به منظور انجام فرايند دقيق و سريع برنامه ريزي، فروش، عمليات و گزارش گيري از تور ها به دنبال ايجاد بستر نرم افزاري پايدار و در عين حال جامع بودند.
سامانه اكسين ايده پرداز با در نظر گرفتن تمامي مراحل مديريت و فروش تور ها و ساير خدمات گردشگري، بهترين گزينه براي مكانيزه كردن فرايند ارائه خدمات اين آژانس بود. اين نرم افزار اكنون در طراحي برنامه تور ها، ارتباط با كارگزاران و شركت هاي هواپيمايي، فروش در محل و ارتباط ميان تمامي شعبات اين آژانس، عمليات گردشگري، امور نظارت بر فرايند صدور ويزا و ارتباط با سفارت ها به اين آژانس فعال ياري مي دهد. همچنين با داشتن مركز گزارشات جامع با بيش از 80 گزارش گوناگون، مديران و سرپرستان اين آژانس را در جريان تمامي عمليات انجام شده در سيستم مي گذارد.

فهرست خدمات انجام شده و جزئيات همكاري
عناوين خبري *

مراسم سيزدهمين سال تاسيس بيمه سامان در محل هتل اسپيناس پالاس تهران برگزار شد.
شركت ايده پرداز اسپانسر سومين دوره مسابقات ملي دانشجويي - دانش آموزي برنامه نويسي ACM
شركت مسافرتي مهان سير با عقد قرارداد طراحـي سايـت و راه اندازي سامانه اكسين، به مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت مسافرتي ساينا گشت با تجهيز دفتر مسافرتي خود به سامانه مديريت اكسين، فرايند فروش خدمات شناور خود را سيستمي كرد.
پرستو پرواز آسمـان به منظور طراحي وبسايـت هاي تخصصي گردشگري ورودي و خروجي خود، همكاري را با ايده پرداز آغاز كرد
فروشگاه دنياي پيچ و مهره براي اجراي كمپين هاي تبليغاتي ادوردز گوگل خود و حضور پر رنگ در موتور هاي جستجو، ايده پرداز را برگزيد.
شركت خدمات گردشگري اريسمان سفر با عقد قرارداد در تاريخ 24 مهر 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت خدمات مسافرتي و باشگاه خدمات گردشگري و رفاهي تورنيكا، با عقد قرارداد همكاري، طراحي پورتال خود را به ايده پرداز سپرد
آژانس ژيوار سفير نوين به منظور به روز رساني پورتال گردشگري خود و طراحي وبسايـت اختصي entList'>آغاز همكاري آژانس احr='NewsContentLiر افر گري ژيواژnteآژا٢ژا٢ژاژ ژيو11257"غژ ژيو11257"img cl57">
<>
edi="m
adدdivsd> 5اح< v>
ت/> ، <> sمكاري آژانس مiن به تed> adدdivsd> 5اح< v>
ت/> ، <> sdiv class="media-headار سفير نوiن به تed> adدdivsd> 5اح<>
ت/>س؈رe // svظ>
adcه v"ڨdv>/ d/cv>/>
س؈رe // dv>sت و/vصصdد/ل/>/>da">
<يٯa">
ss>ري
v><
ss>ري
v><
<٪mvd d//dv>< ..a">
dv>v dv>vssd تو<=cvd>=>
ssوTripadvisorvv >=> v
=c/v"mi//cvvsdiv d"m مكاري آژانس مd"med>ssوTripadvisorvv >=> v
=c/v"mi//cvvsdiv d"mdiv class="media-headار سفير نوd"med>ssو تv > Tripadvisormiv cv>vd>sscvv"mٯmvو iv/>ed i/> cv>//d پme<> d>ٳvئv>svتv cv/d<=cv/>sssd"mvm>ed و<=><>v"m،d=><>= c/v"mi//c v
//وس/و،dس/"mv/cوv/ c/"me/ />/س/"m cv//وس/و،dس/"mv/cوv/ c/"me/ />/س/"m cvهi div dvv/ c/"dس/"mv/cوv/ c/"me/ />i cvسcme/ cdت؈،/diسdتviثv/ c
حdدd"med> sd div ٢ن به ؇v"miass=تss=c٨ vتsdcv< sd/>حdدd"med> sd div ٢ن به ؇v"miass=تss=c٨ vتsdcv< sd/>ت/> dدd" iiv>حdد>خوص>صdد"mss>ر، ا، تv/> dد٨ vsd>س؈d> e/ /di dه>ssv/s=> / /=sd" i
حdدdiv>vv Responsiveclass="lass="lass="assia-head1343/Iمassia-head1343/Iimg cl74">
dcv
cv scvv"/=smced تid>< ڲس؈c / مكاري آژانس م/viv>dcv
cv scvv"/=smced تid>< ڲس؈c / div class="media-headار سفير نوس< > d>d، /ت> c تscvv"/=smce=sm؈v< // ، ڲس، سs=d
<، =s>< تو vsd=d=sms>< di> c d sv"m؈" wsShow/1اژانس م ٳiv cمسs vdكل ><، =s>< تو vsd=d=sms>< di> c d sv"m؈div class="media-headار سفير نوٳiv cمسs vdكل > v> ، cddر=smت05d=sd 1394<، =s>< تو vsd=d=sms>< di> c d sv"m؈.dimed class="lass="lass="lass="lass="lass="lass="lass="lass="assia-head"row RowSpaceژlass="assia-head"Pt="Footerژassia-head"cفainerژassia-head"rowژassia-head"col-sm-5assh5>رd> v>< تassٳکv cایms>< di> cسcds 1380<؇ فd=لیm /رمcاs > ه یddvصیd dتنیd<، ا، یو<آ شیفعلیm cرsیخ=ٯسv><آغ کv.cسcds ه یddvاییdv> vا vسcd=ٲs>< یdٲsتنیd<، ا، یو<آ شیج ی، >>ی d>dب vسcsی >؆dٳکv c یddvصی=sd> ی>dل عv cی >؁v cو؆نیd cٲdیd>d c؈=لیm / ص=لd>d cبv><=sd> ی یd=ٲd؇ /یd=dط<ای؆ٳکv cd>d ق v>s کvsd.اa-head"padmg cl10 Yellowنس مAboutUsم >dل عv cکv>/s ٳکv cd>یms>< di> ...div class="lass="assa-head"col-sm-3assh5>msv سc ولیmcوٲsv=ٴass؇ v>؆-dعvرآبv>vd v / >> >؆=٧ د 47"lass="ass >ی؅یs > vd >dی: mailus[at]safar.jpg".com"lass="ass >ی؅یs diویm >/ی: ips[at]safar.jpg".com"lass="lass="assa-head"col-sm-4assh5> >dvd >dd >یv >< di> ass itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">-dیvdv>؆؅یسcآبv>v / >؄ی،یvv>/"="lass="ass=؄=sdc م >iciv 8220741-021"lass="ass=/ >v=>< کvciv 8024278-021"lass="ass=>ی؅یs >vvd >dd >ceo[at]safar.jpg".com"lspan="lass="ass=>ی؅یs =٧ د sv=ٴcivsales[at]safar.jpg".com"lass="ass="نس مhttps://www.instagram.comnsafar.jpg"corp"="red/tomers/erismanIafar.jpg"/alt="" Socials/instagram.pآ 56px;instagram" /="lv cنس مhttp://www.facebook.comnsafar.jpg""="red/tomers/erismanIafar.jpg"/alt="" Socials/facebook.pآ 56px;facebook" /="lv cنس مhttps://www.link43/n.comncompanynsafar.jpg""="red/tomers/erismanIafar.jpg"/alt="" Socials/link43In.pآ 56px;link43In" /="lv cنس مhttps://twitter.comnIafar.jpg"corp"="red/tomers/erismanIafar.jpg"/alt="" Socials/twitter.pآ 56px;twitter" /="lv cنس مhttps://plus.google.comnu/2/105238055404159195946a reld"publisher"="red/tomers/erismanIafar.jpg"/alt="" Socials/googleplus.pآ 56px;googleplus" /="lv cbr /="br /="lass="lass="lass="lass="lass="assa-head"Pt="FooterCopymg cl"="assa-head"cفainerژassia-head"rowژassia-head"col-md-2 cl-xs-12assassia-head"rowژassia-head"col-xs-12 text-cيerژاa-head"IafaP.jpg" White" targepx;_blank" 56px;طvv یd>یروی >< di> نس مhttp://www.safar.jpg".comf=vv یd>یرویروی >< di> /tomers/srismansafar.jpg"/logonIafar.jpg"White.pآ="lv class="lass="lass="ass/a-head"col-md-10 col-xs-12م ل sv><قوقvdو/svوd v>=smربvv>dvٳiv cv>dvd>< di> vٯ.lass="lass="lass="lass="lass="!-- DYNAMIC SCRIPTS -->