سامانه مديريت و برگزاري نظر سنجي

معرفي

سامانه نظر سنجي نرم افزاري در بستر سيستم آموزشيار مي باشد. اين نرم افزار با اتصال به پايگاه فراگيران ثبت شده در آموزشيار اين امكان را به موسسات آموزشي مي دهد تا بصورت يكپارچه از فراگيراني كه در موسسه ثبت نام كرده اند، نظر سنجي به عمل بياورند و در قالب انواع گزارش ها، از نتايج آنها براي برنامه ريزي و اطلاع رساني هاي آتي استفاده نمايند.
فرايند هر نظر سنجي در سيستم با مراحل ذيل انجام مي گيرد :
 • ايجاد نمودن يك نظر سنجي تستي شامل انواع سوالها و پاسخ آنها
 • انتخاب فراگيران شركت كننده در آزمون و ثبت پاسخ هاي آنها بصورت الكترونيكي
 • چاپ و مشاهده انواع گزارش ها و نمودار هاي كاربردي جهت بهينه سازي تصميم گيري هاي آتي
فوايد يكپارچه بودنسيستم نظر سنجيدر سامانه آموزشيار :
 • اشتراك پايگاه فراگيران و پرونده آنها كه ورود اطلاعات مجدد را از بين مي برد
 • استفاده از بستر به روز سامانه آموزشيار و انواع امكانات آن مانند مركز گزارشات، سطوح دسترسي، فهرست فراگيران يك كلاس ها و اساتيد و ماژول هاي مشترك
 • ثبت نتايج آزمون و موضوع آزمون ( كيفيت كلاس هاي برگزاري شده) در يك بستر جهت دريافت شفاف تر اطلاعات و امكان گزارش گيري هاي مرتبط
امكانات :
 • طبقه بندي فرم سوالات
 • اتصال يكپارچه به پايگاه فراگيران سامانه آموزشيار
 • ثبت تعداد نامحدود پرسش به ازاي هر طبقه بندي فرم سوالات
 • تعيين 4 پاسخ گزينه اي با عنوان دلخواه به ازاي هر پرسش
 • درج امتياز مرتبط به هر پاسخ براي محاسبه ارزش امتيازي كل فرم
 • حذف و اضافه سوالات مرتبط به هر طبقه بندي در زمان مورد نياز
 • چاپ فرم هاي نظر سنجي
 • ثبت سيستمي پاسخ هاي هر فراگير به هركدام از سوالات
 • ويرايش پاسخ هاي فراگيران
 • تجزيه و تحليل اوليه پاسخ هاي هر فراگير شامل جمع امتياز داده شده و نمايش تعداد پاسخ به هر گزينه
 • مشاهده پاسخ هاي ثبت شده هر فراگير ( درج شده در سيستم ) و اطلاعات مرتبط به آن
 • توليد و چاپ 6 نوع گزارش و يا نمودار به ازاي هر مجموعه پرسش و با امكان فيلتر بر اساس كد تور، تمامي تور ها يا بازه زمان مشخص
 • تعيين سطوح دسترسي به فرم ها و گزارشات سيستم

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.