مكاتبات اداري و ارتباط با اعضا

معرفي

سالانه هزينه هاي فراواني صرف كاغذ و هدر رفتن بيهوده آن براي يادداشت داخلي در دفاتر گردشگري مي شود. پيام هايي براي استعلام تاييد شدن خدمات، استعلام قيمت، درخواست ها و يادآوري ها بخش عظيمي از كاغذ هاي باطله يك دفتر را هر ساله به خود اختصاص مي دهد و نظارت يكپارچه و منظم آن تقريبا كاري ناممكن است.
با افزودن نرم افزار مكاتبات داخلي دفتر به سامانه آموزشيار براي ارسال و دريافت پيام هاي لازم و ضروري ميان كاربران، هر ساله صرفه جويي قابل توجهي در هزينه هاي خواهد شد.
با استفاده از اين سيستم، هر كاربر داراي صفحه و فرم هاي اختصاصي خواهد بود كه با استفاده از آن مي تواند براي ديگر كاربران فعال در سيستم انواع مكاتبات اداري را ارسال و دريافت نمايد. تمامي اين پيام ها در سيستم ذخيره مي شوند و با داشتن كليد تاييد مشاهده توسط دريافت كننده پيام، به مديران مجموعه امكان نظارت و كنترل جامع بر پيام هاي داخلي دفتر را مي دهد.
همچنين مديران مي توانند تمامي بخشنامه هاي جمعي خود را در اين سيستم وارد و يكجا براي كاربران ارسال نمايند.
از ويژگي هاي تنظيم يك پيام در اين سيستم :
  • موضوع بندي پيام
  • تعيين درجه اهميت
  • مشخص نمودن گيرنده ها
  • درج متن اصلي
  • افزودن فايل ضميمه به صورت پيوست

محصولات آموزشي ايده پرداز

آموزشيار
آموزشيار
آموزشيار نرم افزاري جامع و يكپارچه براي مديريت امور مرتبط به انواع موسسات آموزشي است. تمامي موسسات فارغ از زمينه آموزشي خود مي توانند با استفاده از انواع فرم ها و ابزار هاي اين سيستم، جنبه هاي گوناگون مديريت آمورشي را ثبت، نظارت و گزارش گيري نمايند.
آزمونيار
آزمونيار
سامانه آزمونيار بستري براي مديريت و برگزاري فرايند آزمون هاي تستي است كه از توليد دفترچه سوالات، كارت ورود به جلسه و پاسخبرگ ها تا قرائت و تصحيح پاسخ هاي تستي و اعلام نتايج از طريق صدور آنلاين و آفلاين كارنامه هاي فراگيران را بر عهده مي گيرد
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.